Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej

Realizacje

Instytucja europejskiej inicjatywy obywatelskiej – szczególna prawotwórcza kompetencja obywateli Unii Europejskiej?

Marek Danikowski

Powstanie Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej uruchomiło szereg sformalizowanych działań, które zmieniły obraz Europy. Postępujące procesy integracyjne państw determinowane były przede wszystkim aspektami ekonomicznymi. Zrozumiano, że zmiany, jakie po II wojnie światowej nastąpiły nie tylko na kontynencie europejskim, ale także w ujęciu globalnym, wymagają dla dobra państw – podmiotów prawa międzynarodowego – nawiązywania i zacieśniania współpracy w miejsce wyniszczającej rywalizacji militarnej. Tendencjom integracyjnym sprzyjała współzależność gospodarcza państw i ewidentne korzyści będące efektem podpisania traktatu paryskiego, a następnie traktatów rzymskich. Ważnym przykładem takich korzyści było utworzenie wspólnego rynku w ramach unii celnej, zawiązanej najpierw pomiędzy Belgią, Francją, Holandią, Luksemburgiem, Republiką Federalną Niemiec i Włochami, co skutkowało także ewolucją pozycji prawnej obywateli.