El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima

Realizacje

El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima

Bartosz Dondelewski

Tematem rozprawy jest stosunkowo mało znany wśród dialektologów geolekt A Fala, używany w trzech miejscowościach na pograniczu Hiszpanii i Portugalii […], oraz wpływ, jaki wywiera obecnie na niego język hiszpański. Zasadnicze pytanie, na jakie pragnie w swojej dysertacji odpowiedzieć Doktorant, brzmi: czy badany geolekt zdoła przetrwać w szybko zmieniającej się, postmodernistycznej rzeczywistości.

KSIĄŻKA W OTWARTYM DOSTĘPIE: El Cambio lingüístico en A Fala de Xálima